Rozważanie czwarte

Ofiara uwielbienia

„Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził,
jak i w innym [miejscu]:
Tyś jest kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka.
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”.
Hbr 5,5-10
„Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzu daje wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą”.
KKK 1369

Chrystus złożył ofiarę uwielbienia z samego siebie, oddając swoje życie na krzyżu. To ofiara złożona z powodu posłuszeństwa swojej misji i posłannictwu. On przecież narodził się, aby „zbawić lud swój od jego grzechów” (por. Mt 1,21). Ta ofiara, która jest uwielbieniem Boga w sposób doskonały, uobecnia się podczas Eucharystii. Uczestnicząc w Eucharystii, nie tylko bierzesz w niej udział, ale ponadto jesteś uzdalniany do naśladowania Mistrza.
Dawanie swojego życia w ofierze jest uwielbieniem Boga. Twoja codzienność, dbanie o najważniejsze relacje, obowiązki stanu, praca – to przestrzeń, w której masz możliwość umierania dla siebie i swoich pragnień, aby w ten sposób składać Bogu ofiarę uwielbienia. W Eucharystii znajdziesz siłę do włączenia swojego życia w ofiarę uwielbienia, jaką składa Jezus Chrystus.
• Czy widzisz podobieństwo między misją Jezusa a swoją życiową misją?
• Jak przeżywasz codzienne trudności związane z Twoim powołaniem?
• Co możesz zmienić w swoim postrzeganiu codzienności dzięki Eucharystii?
Dziś uwielbiaj Boga swoimi obowiązkami, zwykłymi codziennymi czynnościami. Spróbuj szczególnie w jakiś sposób zaprzeć się samego siebie, niech to będzie swego rodzaju umieranie. Włącz to w ofiarę Jezusa Chrystusa, aby Twoja ofiara stała się ofiarą uwielbienia Boga. Jeżeli masz możliwość bycia na Eucharystii, to podczas ofiarowania, gdy kapłan będzie składał dary chleba i wina na ołtarzu, Ty także połóż na ołtarzu swoją codzienność jako Twoją ofiarę uwielbienia.